Category: Advertising & Marketing

Business Services on plan

Choose the Proper Website Design Company for You!

In order to start a business and get the recognition you deserve, you need a solid, functioning website and a particular website design to match. Remember, you can make your business seem more professional with proper design by hiring the right company. You can look for the best Magento development team in Leicester area to…
Read more


February 21, 2018 0

“DINK” และ “SINK” กลุ่มเป้าหมายใหม่น่าจับตามองในอนาคต

ในอนาคตหลีกประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งคำว่าสังคมผู้สูงวัยนั้น ไม่ใช่คำใหม่ที่เราพึ่งจะเคยได้ยินกัน เนื่องจากในอนาคตมีการคาดการณ์กันว่าอัตราการเกิดของประชากรจะลดน้อยลงเรื่อยๆ สาเหตุมาจากคนวัยทำงานในปัจจุบันมีอัตราการแต่งงานที่น้อยลง รวมถึงมีลูกน้อยลง หรือเลือกที่จะอยู่คนเดียว จึงทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ที่ใช้เรียกคนกลุ่มนี้ที่เลือกที่จะเป็นโสดตัวคนเดียวและดูแลตัวเอง ว่า “SINK” หรือย่อมาจากประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า Single Income No Kids และกลุ่มคนที่เป็นคู่รักอยู่ด้วยกัน แต่ไม่มีลูก ว่า “DINK” หรือ Dual Income No Kid ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ เป็นเทรนด์ที่กำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยยุคปัจจุบัน จึงทำให้เทรนด์ DINK และ SINK เป็นสิ่งใหม่ที่น่าจับตามองของบรรดาบริษัทโฆษณาในประเทศไทย เนื่องจาก ธุรกิจหลายภาคส่วนเริ่มปรับทิศทางการตลาดให้สอดคล้องกับเทรนด์เหล่านี้มากขึ้น เช่นในภาคอสังหาริมทรัพย์เราจะเริ่มเห็นตลาดคอนโดที่เน้นอยู่อาศัยไม่เกินสองคนเติบโตมากขึ้น หรือในธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ก็ออกแพกเก็จสำหรับคนโสดมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการดูแลตนเองในยามชรา DINK และ SINK จึงเป็นเทรนด์ที่นักวางแผนการตลาดและบริษัทโฆษณาในประเทศไทยควรตามให้ทัน เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีกำลังซื้อมากและยอมจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่ม DINK นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ใช้ชีวิตค่อนข้างสะดวกสบาย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมมากกว่าบ้านเดี่ยว เพราะว่ามีขนาดครอบครัวขนาดเล็กอยู่กันแค่เพียงสองคนในบ้านเท่านั้น ทำให้ขนาดที่พักอาศัยก็เล็กตามขนาดครอบครัวไปด้วย นอกจากนี้ เรื่องที่กลุ่ม DINK มีอัตราการจับจ่ายใช้สอยมากกว่ากลุ่มที่แต่งงานและมีลูกอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องการท่องเที่ยว…
Read more


October 9, 2017 0

Get Found Quick with Professional Boston SEO Services

In the current SEO climate where search engines such as Google are putting a great premium on top quality content, you cannot just afford to do some second rate job and expect to jump to the top of the SERPs. Today, you must invest time, energy, strategy and expertise in order for you to attain…
Read more


October 2, 2017 0